hawaiian characters
  
link to mobile version of the site link to ulukau site link to change interface language link to view ulukau help page link to view dictionary help page insert glottal stop insert hawaiian u insert hawaiian o insert hawaiian i insert hawaiian e insert hawaiian a
[Hawaiian Dictionary(Eng to Hwn)]
wave

1. Ocean. Nalu, nanu, ʻale. See surf, swell 2, tidal wave. High waves, kai piʻi, eaea, huia, nalu pū kī. Breaking wave, nalu haʻi, kai poʻi; papākolea (rare). Receding wave, kai emi, kai heʻe, nalu miki. Long wave, nalu kua loloa, lauloa, ʻonaulu loa. Waves that rise and fall without breaking, nalu ʻaiō. A surfing wave, huia. Wave that breaks diagonally, nalu haʻi lala. Broken section of wave, nalu muku, muku. Rough wave, nalunalu. Base of a breaker, honua nalu. Bend of a wave, ʻopi nalu. Tip of high waves, hokua. A long-baked wave from the open sea, he ʻale kua loloa no ka moana (boast of a hero).

2. Motion. Ani, peʻahi, ani peʻahi; welo, welowelo, ʻōwelo, kōwelo, kōwelowelo, kālepa, kālepalepa (as a flag). Also: hoʻoāni, hoʻāli; hoʻokolili, kapalili (shake); konini, kuehu, pulelo, holu, holunape, kiani. Long may it wave, e ani mau loa ia.

Look up any word by double-clicking on it.
All dictionaries on this site are individually searchable, cover-to-cover, here.
Hawaiian Dictionary (Pukui/Elbert dictionary) Copyright © 2003 by University of Hawaiʻi Press,
Māmaka Kaiao Copyright © 2003 by ʻAha Pūnana Leo and Hale Kuamoʻo,
Place Names of Hawaiʻi (Pukui/Elbert/Mookini) Copyright © 1974, 2004 by University of Hawaiʻi Press,
and Hawaiʻi Place Names (John R.K. Clark) Copyright © 2002, 2004 by University of Hawaiʻi Press,
which are solely responsible for this product.
Computer Issues | More information