hawaiian characters
  
link to mobile version of the site link to ulukau site link to change interface language link to view ulukau help page link to view dictionary help page insert glottal stop insert hawaiian u insert hawaiian o insert hawaiian i insert hawaiian e insert hawaiian a
[Hawaiian Dictionary(Hwn to Eng)]
ulu

1. nvi. To grow, increase, spread; growth; increase or rising of the wind; to protect (PH 116, For. 6:474). Also unu. Cf. mea ulu. Ka ulu o ka lā, the rising of the sun. Kai ulu, sea at full tide. Ulu ehuehu, to grow fast, as a child. Mauka ʻoe e hele ai, ma ka ulu o ka makani (PH 213), go inland where the wind blows. hoʻo.ulu To grow, sprout, propagate; to cause to increase, as the surf. Cf. mea hoʻ oulu, growth, crop. Ho ʻoulu mea kanu, horticulture. Mea hoʻoulu pilikia, troublemaker, agitator. Hoʻoulu lāhui, to increase and preserve the nation [said to be the aim of King Ka-lā-kaua]. Pule hoʻoulu ʻāina, prayer for the increased productivity of the land.

2. vi. Possessed by a god; inspired by a spirit, god, ideal, person, as for artistic creation; stirred, excited; to enter in and inspire. Also unu. Manaʻo ulu wale, a thought entered of its own accord, hence fancy, impulse, imagination. E ulu, e ulu kini o ke akua, ulu ō Kāne me Kanaloa (prayer), enter and inspire, may myriadsu of spirits enter and inspire, including Kāne and Kanaloa. Ua ulu aʻe ia mamuli o ka mahele lua o ke koʻikoʻi, this occurred because of the division of the responsibility. hoʻo.ulu, ho.ʻūlu To stir up, inspire, excite, taunt. Pule hoʻoulu, prayer for inspiration. Oli hoʻoulu, taunting chant, as before combat. Ka hoʻoulu hakakā, stirring up fights. Hoʻoulu haunaele, stirring up a mob, agitator. (PPN huru.)

3. n. Grove (see ulu kanu, Ulu-kou, ulu kukui, ulu lāʻau, ulu niu); assemblage, collection, or flock, as of stars (ulu hōkū), birds (ulu manu), ships (ulu moku), canoes (u!u waʻa). (PPN ʻulu.)

4. Same as the more common uluulu 3.

5. nvt. Stick used in spreading hot oven stones; to spread the stones.

6. n. Kind of tapa made at Wai-piʻo, Hawaiʻi; name of a quilt design.

7. n. Center, as of a canoe or net. Cf. uluna 3. Kīhele ia ulu, bail out the center.

8. n. A name used repeatedly in For. 5:703–9 for Ka-weloʻs warriors whose names begin with Ka-ulu (Ka-ulu-kauloko, Ka-ulu-kau-waho). Ua poʻe ulu nei (For. 5:709), these ulu people. Ka nui ulu, the many warriors.

Look up any word by double-clicking on it.
All dictionaries on this site are individually searchable, cover-to-cover, here.
Hawaiian Dictionary (Pukui/Elbert dictionary) Copyright © 2003 by University of Hawaiʻi Press,
Māmaka Kaiao Copyright © 2003 by ʻAha Pūnana Leo and Hale Kuamoʻo,
Place Names of Hawaiʻi (Pukui/Elbert/Mookini) Copyright © 1974, 2004 by University of Hawaiʻi Press,
and Hawaiʻi Place Names (John R.K. Clark) Copyright © 2002, 2004 by University of Hawaiʻi Press,
which are solely responsible for this product.
Computer Issues | More information